Regulamin

Hevena Beauty

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa zasady korzystania z usług świadczonych w salonie kosmetycznym Hevena Beauty, położonego w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8, zwanym dalej „Salonem”.
 3. Podmiotem świadczącym usługi, jak i organizatorem promocji jest HEVENA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733867, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5862332300, REGON 380354858, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.
 4. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej usługi kosmetycznej.
 5. Przystąpienie do zabiegu kosmetycznego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 6. Każdy Klient ma obowiązek stosować się do postanowień Regulaminu oraz zaleceń osoby przeprowadzającej usługę kosmetyczną zarówno przed nią, w jej trakcie, jak i w zakresie zaleceń pozabiegowych.

 

 1.  
 2. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 3. Dopuszcza się korzystanie z usług kosmetycznych przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za zgodą ich rodzica, prawnego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

 •  
 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usług kosmetycznych Pracownik obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, przed jego wznowieniem, jeśli przerywa jego ciągłość.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Świadczenie usług kosmetycznych.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usług kosmetycznych Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu kwalifikacji do danego zabiegu.
 3. Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do danego zabiegu je akceptuje.
 4. Pracownik ma prawo odmówić świadczenia danej usługi kosmetycznej w przypadku negatywnego wyniku procesu kwalifikacyjnego do zabiegu.
 5. Klienci, przed rozpoczęciem usługi kosmetycznej, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na jej przebieg, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie danego zabiegu.

 

 1. Płatności.
 2. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik jest dostępny w Salonie oraz w Internecie pod adresem: www.hevena.pl.
 3. Cena za usługę ustalana jest z zastrzeżeniem punktu 26 niniejszego Regulaminu.
 4. W Salonie możliwa jest płatność gotówką lub bezgotówkowo.

 

 1. Odpowiedzialność.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie Klientów. Salon nie ponosi j odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 4. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za świadczone usługi.
 6. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego usług, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

 •  
 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania usługi w Salonie, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu moment.pl.
 2. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 12 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla danego Klienta i/lub doliczenia do ceny kolejnej usługi 50% wartości ceny usługi, której rezerwacji Klient nie odwołał w zakreślonym czasie.
 3. Salon ma prawo do niewykonania usługi na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów usługi nie zostanie skrócony.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 12 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.

 

 •  
 1. Salon umożliwia zakup voucherów na usługi kosmetyczne świadczone w Salonie.
 2. Przy zakupie vouchera Klientowi wydawana jest imienna karta (zawierająca co najmniej imię i nazwisko osoby uprawnionej do wykorzystania vouchera), która jest niezbędna do skorzystania z vouchera.
 3. Zakup vouchera uprawnia Klienta do zakupu w Salonie usług kosmetycznych lub produktów (wedle określenia przez Salon) o określonej wartości.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z voucherów wynikają z Regulaminu, Cennika, ulotek lub ogłoszeń.
 5. Jeżeli nic innego nie wynika z vouchera, Cennika, ulotki lub ogłoszenia voucher ważny jest przez 6 miesięcy od dnia zakupu.
 6. Voucher może być zakupiony jako voucher imienny i może być wykorzystany tylko przez osobę wpisaną jako jego posiadacz na karcie stanowiącej voucher.
 7. W przypadku niewykorzystania vouchera w okresie ważności jego cena nie podlega zwrotowi.
 8. Kwoty określone na voucherze nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani inne usługi lub towary, niż określono w Regulaminie, Cenniku, ulotce lub ogłoszeniu albo w samym voucherze.
 9. Vouchery podarunkowe nie mogą stanowić formy zapłaty za zabiegi entomologii, zabiegi wykonywane przy pomocy lasera oraz zabiegi medycyny estetycznej.

 

 1.  
 2. Udział w Promocji i ewentualne podanie danych związanych z udziałem w promocji są dobrowolne.
 3. Uczestnik Promocji przystępuje do niej poprzez zakup danej usługi objętej Promocją. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz ulotkach lub ogłoszeniach dotyczących promocji.
 4. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej usług objętych promocją. Szczegółowy wykaz promocji znajduje się w Cenniku dostępnym w recepcji Hevena Beauty w salonie Organizatora przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 8, 81-383 Gdynia oraz na stronie internetowej www.hevena.pl.
 5. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, chyba że co innego wynika z Regulaminu, Cennika, ulotki lub ogłoszenia.
 6. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach różnych akcji promocyjnych nie łączą się.
 7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
 9. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą usług zakupionych przed dokonaniem zamiany w okresie ważności danej promocji.
 10. Promocje mogą być wykorzystane dla realizacji określonych usług, których dotyczą, oferowanych w salonie Hevena Beauty i za pośrednictwem strony internetowej www.hevena.pl.
 11. Promocje nie dotyczą usług kosmetycznych opłacanych voucherami, chyba, że co innego wynika z Regulaminu, Cennika, ulotki lub ogłoszenia.
 12. Pakiet zabiegów zakupiony w ramach promocji może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności.
 13. W przypadku braku określenia terminu ważności pakietu jest on ważny w okresie 6 miesięcy od dnia zakupu.
 14. W przypadku niewykorzystania pakietu w okresie ważności jego cena nie podlega zwrotowi.
 15. Promocje kierowane są do klientów Organizatora będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
 16. Promocje nie łączą się.

 

 1. Karta Stałego Klienta
 2. Karty Stałego Klienta są wydawane Klientowi po zakupie w danym Salonie Kosmetycznym Organizatora – Hevena Beauty– usług kosmetycznych na kwoty:
  1. 000 złotych – Karta Stałego Klienta uprawniająca do rabatu 5% na usługi kosmetyczne oferowane w Hevena Beauty,
  2. 000 złotych – Karta Stałego Klienta uprawniająca do rabatu 10% na usługi kosmetyczne oferowane w Hevena Beauty.
 3. Rabaty udzielone w ramach Karty Stałego Klienta nie obowiązują przy:
  1. zabiegach depilacji laserowej,
  2. zabiegach medycyny estetycznej,
  3. zakupie pakietów,
  4. zakupie kosmetyków i innych towarów.

 

 1. Promocja miesiąca.
 2. Promocja danego miesiąca (tzw. „Promocja miesiąca”) obowiązuje od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
 3. Skorzystanie z Promocji miesiąca możliwe jest przy zakupie i zapłacie za usługi objęte tą promocją w danym miesiącu.

 

 •  
 1. Pakiety na zabiegi są ważne w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Odwołanie lub przełożenie wizytę z pakietu możliwe jest nie później, niż na 12 godziny przed umówionym terminem.
 3. W przypadku braku odwołania wizyty bądź odwołania lub przełożenia jej później, niż na 12 godziny przed umówionym terminem wizyta zostanie uznana za zrealizowaną.

 

 • Program lojalnościowy.
 1. Organizator prowadzi Program lojalnościowy. W ramach Programu lojalnościowego Klient, który zakupi u Organizatora 9 takich samych zabiegów i zgromadzi za te zabiegi 9 pieczątek na karnecie otrzymuje 30% zniżki na kolejny, dziesiąty, taki sam zabieg.
 2. Klient uczestniczący w Programie lojalnościowym otrzymuje od Organizatora kartę, na której otrzymuje pieczątki dokumentujące zakup i realizację zabiegu danego rodzaju. Każda karta dotyczy wyłącznie danego rodzaju zabiegu.
 3. Programem lojalnościowym nie są objęte zabiegi realizowane w ramach pakietów.
 4. Pieczątki „zbierane” są na imiennym karnecie wyłącznie bezpośrednio po zabiegu. Nie ma możliwości łączenia karnetów (nawet w przypadku, gdy są to karnety wystawione temu samemu Klientowi), otrzymania pieczątek za odbyte zabiegi w terminie późniejszym, niż bezpośrednio po zabiegu. Pieczątki nie mogą być dostawiane na karnecie w terminie innym, niż określony w niniejszym punkcie.
 5. Karnet z pieczątkami stanowi wyłączny dowód spełnienia warunków Promocji Program lojalnościowy i wyłącznie on uprawnia do skorzystania promocji.
 6. Programem lojalnościowym są objęte poniższe zabiegi, z których każdy oznacza „zbieranie” pieczątek na osobnym karnecie:
  1. Manicure hybrydowy,
  2. Uzupełnianie żelem (+przedłużanie żelem),
  3. Manicure klasyczny lub z malowaniem klasycznym,
  4. Manicure japoński,
  5. Pedicure hybrydowy,
  6. Pedicure japoński,
  7. Pedicure zwykły lub z malowaniem klasycznym,
  8. Pedicure kwasowy zwykły lub z malowaniem klasycznym,
  9. Pedicure kwasowy hybrydowy,
  10. Botox na włosy,
  11. Pielęgnacja Schwarzkopf,
  12. Strzyżenie damskie,
  13. Strzyżenie męskie,
  14. Strzyżenie dziecięce,
  15. Henna brwi z regulacją lub bez i henna rzęs i brwi z regulacją lub bez,
  16. henna pudrowa,
  17. lifting rzęs lub laminacja brwi.
 7. Spóźnienie dłuższe niż 10 minut na umówiony termin zabiegu powoduje, że wizyta nie może się odbyć. W takim przypadku wizyta z pakietu uznawana jest za zrealizowaną.

 

 • Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług kosmetycznych w terminie 3 dni od ich wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest wykazanie, że dany zabieg wykonano w Salonie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

 

 • Czas obowiązywania.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2024 roku do odwołania.

 

PROMOCJE MARZEC 2021

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy szereg promocji całorocznych i sezonowych.
Rabatami i bonusami są objęte przede wszystkim zabiegi, które dla uzyskania trwałego efektu powinny być wykonane w serii. Co miesiąc proponujemy również specjalne oferty na zabiegi, które są odpowiednie na różne okresy i pory roku.