Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.hevena.pl

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.hevena.pl jest Hevena Sp. z o.o., ul. Starowiejska 18/2, 81 – 356 Gdynia zwana dalej „Hevena Beauty” lub „Administratorem”. Prowadząca gabinety fryzjersko- kosmetyczne w Gdyni pod adresami:

 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8/ u. 5;
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/ u. 1.

Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: biuro@hevena.pl .

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować pod adresem e-mail jan@bezpieczenstwowfirmie.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Hevena Beauty.

Postanowienia ogólne

Hevena Beauty jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony www.hevena.pl i korzystaniem z usług gabinetów kosmetycznych. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, między innymi świadczących dla Administratora usługi rezerwacji on-line czy hoscngu poczty elektronicznej.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów i kontrahentów. Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także

 

przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z

Cele przetwarzania i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego – w myśl zasady, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy, lub do kontaktu przed jej zawarciem.

W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na świadczeniu usług informacyjnych na stronie www.hevena.pl .

W celu umawiania wizyt i kontaktu w związku z zaplanowanymi usługami. W takim przypadku przesłankami jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy oraz uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu rejestracji w formie elektronicznej.

W celu jednoznacznego wykluczenia istnienia przeciwwskazań do wykonywania zabiegów u naszych klientów przetwarzamy dane osobowe szczególnych kategorii- na temat stanu zdrowia. Te kategorie danych przetwarzane są wyłącznie  w  wersji  papierowej,  wyłącznie  na  terenie  naszych  gabinetów

 

kosmetycznych. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

W celu przesyłania informacji o aktualnych ofertach i promocjach Hevena Beauty oraz w celu promocji Hevena Beauty z wykorzystaniem wizerunku osoby, której dane dotyczą. W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest świadoma i jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kategorie danych jakie zbieramy

W zakresie korzystania ze strony www.hevena.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania hlp kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół hlp;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania hlp;
 • Kodu odpowiedzi hlp;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.hevena.pl .

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

 • Zarządzania serwerem;
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony hevena.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analyccs. Szczegóły na temat plików cookie stosowanych na stronie www.hevena.pl znajdują się w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki Prywatności;

 

Kategorie danych osobowych przetwarzanych w związku z rezerwacją wizyt on- line i odpowiadaniem na zapytania zadawane za pomocą formularza kontaktowego i poczty e-mail:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy, że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl hlps://www.facebook.com/privacy/ explanacon

Regulamin korzystania z Instagram.com hlps://help.instagram.com/ 581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawianie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Hevena Beauty staje się również administratorem Waszych danych osobowych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jakie są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod

 

postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi produktami i usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą swój adres e-mail lub inne dane, które będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.hevena.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Odnośniki do innych stron www

Strona www.hevena.pl w zakładce Umów Wizytę zawiera przekierowanie do strony hlps://www.moment.pl/s/hevena-beauty umożliwiającej dokonanie rezerwacji wizyty on- line w systemie prowadzonym przez Versum Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko-Biała. Administrator zawarł z dostawcą systemu rezerwacji on- line umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą w art. 28 RODO. Regulamin świadczenia usług oraz szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych przez Versum Sp. z o.o. znajdują się pod adresem: hlps://www.moment.pl/regulamin .

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami danych osób odwiedzających stronę są:

 • dostawca hoscngu strony www i poczty elektronicznej oraz dostawca usług administrowania stroną hevena.pl i e-commerce;
 • dostawca systemu rezerwacji on- line;
 • w przypadku korzystania z usług medycyny estetycznej – odbiorcą danych jest lekarz współpracujący z Hevena Beauty.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

 

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli nie nawiążemy współpracy.

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania udzielonej zgody. Wycofanie udzielonej zgody możliwe jest w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt email na adres biuro@hevena.pl lub kontakt osobisty w jednym z gabinetów, w godzinach funkcjonowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Wycofania udzielonej zgody w każdej chwili;
 • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • Żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
 • Notyfikacja naruszeń;

 

 • Retencja danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w związku z odwiedzinami na stronie www.hevena.pl i zadawaniem pytań za pomocą formularzy kontaktowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług strony.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.hevena.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.hevena.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.hevena.pl

Ciasteczka statystyczne aplikacji Google Analyccs stosowane na stronie www.hevena.pl .

 

_ga – rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – używany ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

collect – jest to narzędzie w technologii pixel usuwane z urządzenia wraz z zakończeiem sesji przeglądania. Służy do wysyłania danych do Google Analyccs na temat urządzenia i zachowania użytkownika. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach markecngowych.

Ciasteczka markecngowe służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i angażujące dla konkretnego użytkownika, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

_Pp – używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. Czas przechowywania na urządzeniu użytkownika to 3 miesiące.

_gcl_au – używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług. Czas przechowywania na urządzeniu użytkownika to 3 miesiące.

ads/ga-audiences – używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekonać się do klientów na podstawie zachowań użytkowników w Internecie w różnych witrynach. Jest to narzędzie w technologii pixel, usuwane z urządzenia użytkownika wraz zakończeniem sesji przeglądania.

fr – używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. Czas przechowywania na urządzeniu użytkownika to 3 miesiące.

 

IDE – używany przez Google DoubleClick do rejestrowania i zgłaszania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu e reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikom ukierunkowanych reklam. Czas przechowywania na urządzeniu użytkownika to 1 rok.

pagead/1p-user-list/# – narzędzie umożliwiające obsługę systemu rezerwacji on-line w technologii pixel, usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem sesji przeglądania.

test_cookie – służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. Ten plik usuwany jest z urządzenia użytkownika po 1 dniu.

tr – Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. Jest to narzędzie w technologii pixel, usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem sesji przeglądania.

 

 

Administrator strony www.hevena.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak mogą to robić ( i robią) Google i Facebook.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analyccs co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analyccs zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analyccs gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU- US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych

 

osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.hevena.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: hlps:// tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analyccs, można znaleźć pod adresem: hlps://support.google.com/analyccs/answer/6004245 .

Facebook Pixel. Administrator strony www.hevena.pl korzysta z narzędzi markecngowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierowane są do użytkowników strony reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci markecngu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań na stronie www.hevena.pl Administrator zastosował Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwerów Facebooka w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach i tam przechowywane.

Informacje zbierane przez Pixela Facebooka nie pozwalają Administratorowi na identyfikację użytkowników strony www.hevena.pl . Administrator otrzymuje jedynie informacje jakie działania podjął użytkownik w ramach strony. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym markecngowych. Administrator nie ma wpływu na takie działania Facebooka. Informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: hlps://www.facebook.com/privacy/explanacon . Z poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US- Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Czerwiec 2020

PROMOCJE MARZEC 2021

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy szereg promocji całorocznych i sezonowych.
Rabatami i bonusami są objęte przede wszystkim zabiegi, które dla uzyskania trwałego efektu powinny być wykonane w serii. Co miesiąc proponujemy również specjalne oferty na zabiegi, które są odpowiednie na różne okresy i pory roku.